مراقبه کردن در مبارزه با کرونا

سه دلیل برای مراقبه کردن در مبارزه با ویروس کرونا

تحقیقات  بسیاری بیانگر این مطلب بوده‌اند که مراقبه توانایی این را دارد که سبب کاهش استرس و بهبود عملکرد ایمنی و دفاعی بدن شود. از سوی دیگر ویروس کرونا در حال حاضر رسماً  بیماری همه گیری شده است. به گونه‌ای ... ادامه مطلب