مایندفولنس یا ذهن آگاهی روشی برای بالابردن بهزیستی ذهنی

مایندفولنس را حضور در لحظه یا ذهن آگاهی ترجمه کرده …

مایندفولنس یا ذهن آگاهی روشی برای بالابردن بهزیستی ذهنی مطالعه بیشتر