افسردگی فصلی چیست؟ آیا نور و سفر راه حل درمانی است؟

آیا شما در فصل‌های پاییز و زمستان، احساس غمگینی ‌می‌کنید؟ این همون افسردگی فصلی می‌باشد آیا در این فصول، سرعت انجام کارهایتان کاهش ‌می‌یابد؟ به عنوان مثال اگر کاری را هر روز در بیست دقیقه انجام ‌می‌دادید، در این فصل‌ها ... ادامه مطلب