بررسی اختلال های روانی – اجتماعی و ارایه راهکارهای نوین درمانی

چرا نباید اهمیت اعتماد به نفس در کودکان را نادیده گرفت؟

چرا نباید اهمیت اعتماد به نفس در کودکان را نادیده گرفت؟

اعتماد به نفس احساس اعتمادی است که فرد نسبت به خود دارد و بنیادی ترین بخش شخصیت انسان است و بر تمام جنبه های زندگی فرد نفوذ دارد. اگر انسان ظرفیت ها و توانایی های خود را نشناسد و باور ... ادامه مطلب