رفیعه سادات شهیدی
رفیعه سادات شهیدی

کارشناس ارشد راهنمایی و مشاوره

زوج درمانگر و متخصص برتر ماروم

دانش آموخته و درمانگر انجمن IREFT

متخصص درمان شناختی رفتاری و هیجان مدار

مدرس مهارت‌های زندگی