دکتر رضا رستمی
دکتر رضا رستمی

دکترای تخصصی روانپزشکی

روانپزشک برتر ماروم

عضو هیات علمی دانشگاه تهران

متخصص علوم اعصاب بالینی

متخصص کار با TMS ، نوروفیدبک و بیوفیدبک