دکتر رضا پورحسین
دکتر رضا پورحسین

دکترای تخصصی روانشناسی

عضو هیأت علمی دانشگاه تهران

ریاست دانشکده روانشناسی دانشگاه تهران

مدرس دوره‌های آموزشی و سوپرویژن ماروم