دکتر جعفر حسنی
دکتر جعفر حسنی

دکترای تخصصی روانشناسی

روان‌درمانگر و استاد برتر ماروم

عضو هیأت علمی خوارزمی

متخصص درمان شناختی رفتاری و طرحواره