دکتر ایمان بیگدلی
دکتر ایمان بیگدلی

دکترای تخصصی روانشناسی بالینی

روان‌درمانگر و استاد برتر ماروم

عضو هیأت علمی دانشگاه فردوسی مشهد

متخصص درمان اختلال‌های سایکوسوماتیک