دکتر حجت الله فراهانی
دکتر حجت الله فراهانی

دکترا و پست داک تخصصی با گرایش روانسنجی

روان‌سنج و استاد برتر ماروم

عضو هیأت علمی دانشگاه تربیت مدرس

مدرس دوره‌های روش تحقیق ماروم