دکتر علی مشهدی
دکتر علی مشهدی

دکترای تخصصی روانشناسی

درمانگر و استاد برتر ماروم

عضو هیأت علمی دانشگاه فردوسی مشهد

متخصص نوروسایکولوژی

متخصص درمان شناختی رفتاری

متخصص درمان اختلال بیش فعالی (ADHD)