دکتر علی فتحی آشتیانی
دکتر علی فتحی آشتیانی

دکترای تخصصی روانشناسی

روان‌درمانگر خانواده و استاد برتر ماروم

عضو هیأت علمی بقیه الله

مدرس دوره‌های آموزشی ماروم