دکترای حرفه‌ای – متخصص اعصاب و روان  

روان‌پزشک برتر ماروم

عضو هیأت علمی دانشگاه بقیه الله