دکترای تخصصی روانشناسی

روان‌درمانگر و استاد برتر ماروم

عضو هیأت علمی دانشگاه تربیت مدرس