بهاره محمدی

بهاره محمدی

به نام خداوند نون و قلم…
خداوند آزادی و عشق و غم

زمان بس تند می‌گذرد در لحظه‌های شاد
و بس کند می‌گذرد در لحظه‌های پر اضطراب.
انسانی که در این جهان پر تنش
از بدو تولد در مواجهه با حوادث خواسته و ناخواسته زندگی شناور است، نیازمند جایی برای کسب آرامش است.
حال ادراک ما از گذر زمان خواه تند باشد خواه کند،
آنچه هرگز توقف ندارد زمان است و آنچه پایان ندارد دانستنی‌های این جهان.
در همین راستا بر آن شدیم تا محلی باشیم برای ارایه آموزش‌هایی که گاه از جنس دانش است، گاه پرسش،
گاه سنجش و در همه حال و هر زمان در راستای کسب آرامش است.

ماروم با گردآوری متخصصان مجرب و بنام روانشناسی در حوزه های آموزش، سنجش، مربی‌گری، مشاوره و روان‌درمانی، روانپزشکی، زوج‌درمانی، خانواده‌درمانی، بالینی و پژوهش، هدفش راهنمایی شما در مسیر رسیدن به مقصد آرامش و ارتقای سلامت روانی است.

باشد تا با ماروم
ما و شما در حال و هر احوالی آرام بمانیم.

بهار محمدی

بهاره محمدی

×